Algemene Voorwaarden 

M. Elshof h.o.d.n. ConsultME (hierna: ConsultME) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83770305 en is gevestigd aan Aurora 20 (5591PM) te Heeze. 

Artikel 1 – Begrippen 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door ConsultME. 

3. ConsultME: biedt Diensten aan Opdrachtgever aan. 

4. Diensten: de diensten van ConsultME zijn interim werkzaamheden op het gebied van inkoopadvies, inkoopwerkzaamheden, contract- en leveranciermanagement en de herinrichting van processen in de breedste zin van het woord. 

5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die ConsultME heeft aangesteld, projecten aan ConsultME heeft verleend voor Diensten die door ConsultME worden uitgevoerd, of waaraan ConsultME een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en ConsultME, alsmede voorstellen van ConsultME voor Diensten die door ConsultME aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door ConsultME waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van ConsultME, elke Overeenkomst tussen ConsultME en Opdrachtgever en op elke dienst die door ConsultME wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ConsultME aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met ConsultME is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten. 

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 

10. In het geval ConsultME niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen. 

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door ConsultME gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. ConsultME is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft ConsultME het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor ConsultME gegronde reden te weigeren. 

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

5. Oplevertijden of afgegeven planning in het aanbod van ConsultME zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van ConsultME heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan ConsultME op het e-mailadres info@consultme te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Tevens komt een Overeenkomst tot stand wanneer ConsultME een aanbod van Opdrachtgever aanvaard middels de overeengekomen wijze. 

2. ConsultME heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. ConsultME is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. 

5. Elke Overeenkomst die met ConsultME wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan ConsultME wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met ConsultME is verbonden. 

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die ConsultME van Opdrachtgever verkrijgt. 

2. Zowel Opdrachtgever als ConsultME kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings-en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover ConsultME ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van ConsultME tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van ConsultME is hierbij leidend. 

6. Zowel Opdrachtgever als ConsultME kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is ConsultME nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening 

1. ConsultME zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. ConsultME staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan ConsultME de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. 

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door ConsultME aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. ConsultME heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is ConsultME niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor ConsultME, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden. 

5. ConsultME is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt ConsultME Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is ConsultME aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door ConsultME of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft ConsultME recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

8. ConsultME is gerechtigd die werkzaamheden c.q. (rechts)handelingen te weigeren c.q. niet uit te voeren die naar zijn uitsluitend oordeel niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, zonder daarbij tekort te schieten in de nakoming van de Overeenkomst. Dit geldt tevens voor handelingen die de beroepsethiek mogelijk schade kunnen toebrengen. 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is verplicht alle door ConsultME verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat ConsultME niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

2. ConsultME is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is ConsultME verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door ConsultME voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. 

3. ConsultME kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is ConsultME gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan ConsultME. 

4. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat ConsultME toegang heeft tot alle benodigde voorzieningen, materialen, medewerking van de medewerkers van Opdrachtgever en meer die ConsultME redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn Diensten. 

5. Opdrachtgever is verplicht ConsultME alle bevoegdheden te verlenen die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verrichten van rechtshandelingen, althans de verkrijging van volmacht om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst contracten te ondertekenen. Opdrachtgever dient hierbij zelf controles uit te voeren om de juridische juistheid van deze contracten vast te stellen. Tevens verkrijgt ConsultME de bevoegdheid om namens Opdrachtgever de onderhandelen ten behoeve van de inkoopt te doen, de feitelijke inkopen te doen en zelfstandig prijzen te bepalen (een en ander in overleg met Opdrachtgever). Opdrachtgever is hierbij eindverantwoordelijk en dient vooraf toestemming te verlenen aan de beoogde rechtshandeling. ConsultME zal hierbij slechts zorg dragen voor de feitelijke handeling, doch te allen tijde onder de (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. 

6. Elke aan ConsultME gegeven opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. ConsultME zal bij de selectie en het inschakelen van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. ConsultME is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van ConsultME. 

7. Opdrachtgever is tevens verplicht te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering waarin ConsultME onder de dekking valt van deze verzekeringen. Opdrachtgever is verplicht voornoemde verzekeringen gedurende de Overeenkomst in stand te houden en garandeert dat alle premies tijdig en volledig zijn betaald. 

Artikel 8 – Adviezen 

1. ConsultME kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal ConsultME de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door ConsultME verstrekte adviezen en/of onderhandelingen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als juridisch of bindend advies. Ook indien ConsultME Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen. 

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van ConsultME verplicht om door haar verstrekte voorstellen en contracten te beoordelen. Indien ConsultME wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door ConsultME gedaan voorstel heeft gemaakt, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat enig beoogd resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van ConsultME kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal ConsultME schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. ConsultME is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. 

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van ConsultME, ConsultME een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

3. Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat deze dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten of voorwaarden, dan zullen Opdrachtgever en ConsultME tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De wijziging wordt geacht tot stand gekomen te zijn op het moment dat ConsultME deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd. 

Artikel 10 – Prijzen en betaling 

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. ConsultME KvK: 83770305 BTW: NL003044606B52 

2. ConsultME voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door ConsultME opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend tenzij anders overeengekomen. 

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door ConsultME ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. ConsultME is gerechtigd verrekening op een door hem gekozen moment te laten plaatsvinden, ongeacht of dit een eindfactuur is. 

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

7. ConsultME is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. 

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van ten hoogste 14 (kalender)dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van ConsultME. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. 

10. De Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en daarna ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan en tenslotte tot de meest recente openstaande facturen. 

Artikel 11 – Incassobeleid 

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal ConsultME zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

3. Indien ConsultME meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

1. ConsultME gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal ConsultME de betrokkene hierover informeren. ConsultME KvK: 83770305 BTW: NL003044606B52 

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van ConsultME verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever ConsultME tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

3. Indien ConsultME op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

4. Indien ConsultME persoonsgegevens verwerkt van medewerkers, klanten of andere personen waar ConsultME redelijkerwijs mee in aanraking komt bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever, treedt ConsultME hierbij slechts op als verwerker in de zin van artikel 4 van de AVG en Opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke. Partijen dienen dienaangaande een verwerkersovereenkomst te sluiten. 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding 

1. ConsultME heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor ConsultME gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. ConsultME is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 

3. ConsultME is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om ConsultME te vergoeden voor elk financieel verlies dat ConsultME lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever. 

Artikel 14 – Overmacht 

1. ConsultME is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van ConsultME wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van ConsultME, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan ConsultME zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte (van werknemers van) ConsultME of door hem ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van ConsultME buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. ConsultME is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid 

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van ConsultME alleen geacht te bestaan indien ConsultME dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd. 

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van ConsultME, is ConsultME uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever ConsultME binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en ConsultME deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat ConsultME in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door ConsultME leidt tot aansprakelijkheid van ConsultME, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens ConsultME. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. Voorts is de aansprakelijkheid van ConsultME verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd. 

5. ConsultME sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. ConsultME is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 

6. Enige door ConsultME opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van ConsultME. 

7. De inhoud van het opgeleverde advies van ConsultME is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van ConsultME opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van ConsultME. ConsultME is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is. 

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is ConsultME nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in ConsultME haar eigen advies. 

9. ConsultME staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens ConsultME verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. ConsultME KvK: 83770305 BTW: NL003044606B52 

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van ConsultME vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ConsultME binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van ConsultME. 

Artikel 16 – Geheimhouding 

1. ConsultME en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan ConsultME bekend gemaakt is en/of op andere wijze door ConsultME is verkregen. 

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door ConsultME opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht ConsultME steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt. 

3. Indien ConsultME op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en ConsultME zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is ConsultME niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. 

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door ConsultME aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van ConsultME vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal ConsultME vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van ConsultME is verspreid. 

5. De geheimhoudingsverplichting leggen ConsultME en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van ConsultME waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij ConsultME en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van ConsultME worden overgedragen aan Opdrachtgever, is ConsultME gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. ConsultME KvK: 83770305 BTW: NL003044606B52 

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van ConsultME rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ConsultME. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door ConsultME opgeleverde zaken, dient ConsultME expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van ConsultME rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. 

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet. 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan ConsultME verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan ConsultME zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart ConsultME van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 

3. Opdrachtgever vrijwaart ConsultME voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart ConsultME voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). 

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan ConsultME verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

6. Opdrachtgever vrijwaart ConsultME voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door ConsultME geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van ConsultME. 

7. Opdrachtgever vrijwaart ConsultME voorts van elke aanspraak op grond van bestuurdersaansprakelijkheid door Opdrachtgever of derden ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst door ConsultME, behoudens opzet of grove schuld aan de kant van ConsultME. 

Artikel 19 – Klachten 

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van ConsultME of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via martijn@consultme.nl met als onderwerp “Klacht”. ConsultME KvK: 83770305 BTW: NL003044606B52 

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ConsultME de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. ConsultME zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen 

Artikel 20 – Toepasselijk recht 

1. Op de rechtsverhouding tussen ConsultME en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. ConsultME heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ConsultME en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Oost- Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

Heeze, 15 november 2021.